Algemene voorwaarden | copywriting

Artikel 1
Dit zijn de algemene voorwaarden voor de copywriting activiteiten van Tine Mortier.

Artikel 2
De werkzaamheden starten zodra Tine de mondelinge of schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever gekregen heeft. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3
De klant heeft recht op 1 ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst, binnen de periode van 1 week na het leveren van de eerste versie. Bijkomende correcties en/of aanpassingen worden aangerekend aan het gangbare tarief. Indien de klant na 1 week geen correcties doorstuurt, beschouwt Tine de opdracht als afgerond en klaar voor facturering.

Artikel 4
Tine behoudt de eigendom van alle teksten tot de factuur volledig betaald werd. Op dat moment draagt zij onvoorwaardelijk alle rechten op de teksten over aan de klant. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 5
Tine is discreet tegenover derden met betrekking tot informatie en gegevens van de klant en neemt voorzorgsmaatregelen ter bescherming van diens belangen. De klant zal op zijn beurt zonder toestemming geen mededelingen doen aan derden over de werkwijze of offerte van Tine.

Artikel 6
De klant heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid daaromtrent. Hij vrijwaart Tine van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door hem verstrekte materialen of gegevens, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 7
Tine factureert bij oplevering. Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 3 langer op zich laat wachten dan 7 dagen omwille van de klant, kan zij het volledige bedrag factureren voor de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan ze een maandelijkse factuur opmaken voor de geleverde prestaties. Tine heeft het recht om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

Artikel 8
Elke factuur wordt door Tine als aanvaard beschouwd, als de klant niet binnen de 8 dagen na verzending per mail protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk wanneer de klant de teksten niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 9
Alle facturen moeten betaald zijn binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 10
Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 11
De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot extra werk, zal dit als een aanvullende opdracht worden gezien. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tine de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12
Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Tine het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, en dit onverminderd het recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.